Język
Wysyłka Polska / PLN
Wysyłka do:
Waluta:
wszystkie kategorie
Strona główna » Regulamin sklepu

Filtruj wyniki

Promocje

SALEEAN 8711369617137 Łopata taca do wyciągania pizzy z pieca kwadratowa aluminiowa perforowana 305 x 1320 mm - Hendi 617137

Łopata taca do wyciągania pizzy z pieca kwadratowa aluminiowa perforowana 305 x 1320 mm - Hendi 617137

264,00 PLN228,00 PLN brutto185,37 PLN netto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 264,00 PLN

Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL
 
§1
Definicje
 1. Sprzedawca - Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 978073378.
 2. Sklep internetowy - sklep internetowy pod nazwą HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL, prowadzony przez Sprzedawcę, udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl.
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz z niego korzysta.
 4. Konsument - osoba fizyczna w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego https://hurtowniaprzemyslowa.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Internauta - osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu internetowego i nie założyła Konta.
 8. Odbiorca - oznacza osobę trzecią, do której Klient lub (firma lub osoba prywatna) kieruje Dostawę Towarów zakupionych u Sprzedawcy.
 9. Dostawca - firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą bądź też Klient w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 10. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi bądź też Odbiorcy przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 12. Konto - część sklepu internetowego, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności w ramach strony internetowej, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin.
 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego umożliwiający wyświetlenie wybranych przez Klienta Towarów do zakupu, a także wprowadzenie, modyfikację danych oraz złożenie Zamówienia.
 14. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 15. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 16. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 17. Oferta Handlowa Sprzedawcy - Towary prezentowane przez Sklep internetowy, które są oferowane przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Usługa - wszelkie usługi elektroniczne dostępne w Sklepie internetowym i świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 19. Usługa dropshipping - model logistyczny wykorzystywany przez Sklep internetowy polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Sprzedawcę.
 20. Umowa - umowa o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Użytkownika ze Sprzedawcą z chwilą utworzenia Konta lub w momencie rozpoczęcia korzystania z danej usługi, w zależności od tego, który z tych momentów jest wcześniejszy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz.344 t.j.).
 21. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 22. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą jako podmiotem przetwarzającym a Klientem jako administratorem danych osobowych, regulująca kwestie dotyczące powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 23. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119).
 24. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą Sklepu internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 25. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży względem Klienta lub Odbiorcy.
 26. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz.344 t.j.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 27. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j).
 28. Formularz - oznacza Stronę internetową w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi i Internaucie zamieszczenie jego Opinii w Sklepie internetowym oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie Usługi komentowania.
 29. Opinia - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą na Stronie internetowej przez Użytkownika lub Internautę opinię do danej treści Strony internetowej lub/i opinii innego Użytkownika i Internauty korzystającego ze Strony internetowej, stanowiącą jego własny pogląd.
 30. Nick - oznacza wybrane oznaczenie Użytkownika lub Internauty, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii.
 
§2
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz zasady dostępu i korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Zawierając Umowę sprzedaży Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami, Polityką Prywatności oraz w pełni je akceptuje.
 3. Dostęp do Sklepu internetowego wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także wyposażonego w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 97.0.1072.69, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Oferty Handlowej Sprzedawcy oraz składania Zamówień na Towary, oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Oferty Handlowej Sprzedawcy w Sklepie internetowym nie wymaga zakładania Konta.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Działania takie jak: pobieranie, edytowanie, publikowanie lub korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji z udostępnionych w Sklepie internetowym zawartości lub funkcji nie mogą naruszać przepisów niniejszego Regulaminu, interesów Sprzedawcy, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie powyższych działań może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 9. Zabrania się pozyskiwania zasobów Sklepu internetowego w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
§3
Konto i zawarcie Umowy
 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Konto można utworzyć wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując niniejszy Regulamin wraz z załącznikami oraz Politykę Prywatności. Po utworzeniu Konta istnieje możliwość powiązania konta Facebook i Google w celu uproszczenia logowania.
 4. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów.
 5. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy, w konsekwencji czego ponosi odpowiedzialność prawną i faktyczną za wszelkie czynności dokonane na Koncie lub przy wykorzystaniu Konta, w tym w wyniku użycia hasła do Konta przez inną osobę niż Użytkownik, bez względu na fakt autoryzacji lub jej braku przez Użytkownika.
 6. Każdorazowo logowanie do Konta następuje za pomocą loginu i ustanowionego przez Użytkownika hasła.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę wraz instrukcją postępowania w celu aktywowania Konta.
 8. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 9. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
 10. Klient może założyć i korzystać tylko z jednego Konta tego samego rodzaju (o tym samym loginie i adresie e-mail) w Sklepie internetowym.
 11. Po zalogowaniu do Konta, Użytkownik może w panelu Konta:
  1. zarządzać własnymi danymi wskazanymi w trakcie rejestracji Konta, w tym m.in.: aktualizować podane przez siebie dane, dodawać adresy dostawy, śledzić listę zamówień, zmienić hasło;
  2. zgłosić reklamację;
  3. komunikować się ze Sprzedawcą w zakresie obsługi Zamówienia i obsługi posprzedażowej.
 12. Użytkownik korzystając z Konta ma możliwość m.in.:
  1. nabywania Towarów,
  2. zapisania się/wypisania się z usługi Newsletter,
  3. dodawania Opinii,
  4. edycji danych Konta,
  5. sprawdzenia listy Zamówień i kupowanych Towarów,
  6. zapisywania koszyków produktów i możliwość ich dalszego pobrania w formie PDF,
  7. usunięcia Konta,
  8. zmiany hasła,
  9. połączenia swojego Konta z Facebook lub z Google;
  10. podjęcia współpracy ze Sklepem internetowym opartej na modelu dropshipping.
 13. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta wybierając opcję „Zapomniałem hasła” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem adres e-mail, Użytkownik powinien wpisać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta. Link do zmiany hasła jest aktywny 24 godziny od wygenerowania. Po wygaśnięciu linku niezbędne jest powtórzenie procesu resetu hasła.
 14. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym wypowiedzieć umowę ze Sprzedawcą korzystając z opcji „Usuń moje konto”. Po wyborze tej opcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia usunięcia Konta lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem, na adres: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Sprzedawcę należności za aktywowane w Serwisie usługi, jeżeli takie były poniesione.
 15. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w § 3. ust. 3 Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od Umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do niniejszego Regulaminu.
 16. Użytkownik chcąc usunąć Konto może skorzystać z jednego ze sposobów:
  1. Usunięcie Konta po zalogowaniu - Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta i wybrać Panel Klienta, wejść w zakładkę „Moje Dane”, a następnie kliknąć w opcję „Usuń moje konto”. Ostatnim etapem jest kliknięcie w link potwierdzający usunięcie Konta, wysłany na adres e-mail powiązany z Kontem;
  2. Wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 14;
  3. Wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 15.
 17. Konto zostaje usunięte natychmiast po kliknięciu przez Użytkownika w link wskazany w § 3 ust. 16 lit. a). Operator ma 14 dni na usunięcie Konta po otrzymaniu oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 14 lub ust. 15. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników.
 
§4
Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W sytuacji konserwacji systemu lub aktualizacji oprogramowania Sklepu Internetowego - informacja o przerwie w działaniu będzie podana na stronie głównej Sklepu internetowego.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie internetowej Sklepu. Po przejściu „DO KOSZYKA” Klient może wpisać kod promocyjny - w przypadku jego posiadania. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia, podaniu danych osobowych oznaczonych symbolem ,,*” jako obowiązkowe, wskazaniu „W KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, zaznaczeniu pola typu „check - box” w przypadku chęci otrzymania faktury oraz uzupełnieniu brakującego pola w przypadku innych danych do faktury, zapoznaniu się z treścią „Podsumowania” oraz z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego „check - box” - składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres e-mail Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia.
 
§5
Płatności
 1. Ceny w Sklepie internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Przelew bankowy może nastąpić w jednej z dostępnych do wybrania walut (PLN, EUR, USD, GBP, CZK) na właściwy rachunek bankowy określony na Stronie internetowej;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzne systemy płatności za pośrednictwem operatorów: Przelewy24 (PayPro S.A. z siedzibą: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068), PayU (PayU S.A. z siedzibą:, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON 300523444), Dotpay (Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą: Wielicka 28b, 30-552 Kraków, NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068). W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu Przelewy24.pl, PayU lub Dotpay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  4. gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym - płatność w siedzibie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w siedzibie Sprzedawcy).
 3. Po dokonanej płatności operator płatności Dotpay wysyła na adres e-mail przypisany do Konta Klienta wiadomość o opłaceniu Zamówienia. Po dokonaniu płatności Sprzedawca przekazuje Zamówienie do realizacji.
 4. Jeżeli płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy Towary zostaną wysłane przez Sprzedawcę, uzyskując status dostawy „Wysłane”, a na adres e-mail Klienta wysłana zostaje wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem dokonanej wysyłki.
 5. Klient jest zobowiązany do uregulowania płatności w terminie do 2 dni od złożenia Zamówienia. Jeżeli w terminie 2 dni od daty złożenia Zamówienia, Klient nie opłaci Zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży Towaru. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywana jest systemowo poprzez anulowanie całego Zamówienia ustawiając status Zamówienia na wartość „Anulowano”. Następnie zostanie wygenerowana i wysłana na adres e-mail podany przez Klienta na etapie składnia Zamówienia, wiadomość e-mail informująca o odstąpieniu przez Sprzedawcę od zawartej Umowy sprzedaży z powodu nieuregulowania płatności w terminie.
 6. Odstąpienie od Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 7. Zamówienie oczekujące na płatność nie jest równoznaczne z rezerwacją Towaru.
 8. Informacja na temat dostępności Towaru jest aktualna na dzień złożenia Zamówienia.
 
§6
Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów wymienionych w szczegółowym spisie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Dostawy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Sklepie internetowym przybliżoną informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany w ust. 3 liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 5.
 5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę (przygotowania Towaru do wysyłki) oraz czas dostarczenia Towaru przez Dostawcę.
 6. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary Dostawcy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez Dostawcę, który prezentowany jest na Stronie internetowej.
 7. W indywidualnym przypadku termin ten może zostać wydłużony, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnym e-mailu.
 8. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Sklepie internetowym liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności "za pobraniem".
 9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 10. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres e-mail podany przez Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 11. Informacje o terminach dostawy można znaleźć na Stronie internetowej oraz w Koszyku podczas składania Zamówienia.
 12. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 68 381 70 00.
 13. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru poprzez e-mail lub telefonicznie.
 14. Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki lub przesyła drogą elektroniczną paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 15. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie Towaru, spowodowane błędnym lub nie podaniem przez Klienta adresu dostawy, adresu e-mail lub numeru telefonu. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. Dodatkowo Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub nie podaniem przez Klienta wyżej wymienionych danych.
 
§7
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględnia wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności Dostawcy stanu przesyłki zawierającej Towar oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient musi kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (drogą elektroniczną lub pocztową) bądź wypełniając odpowiedni formularz reklamacyjny po zalogowaniu się do Konta. Reklamację można złożyć za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego w Koncie.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 9. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 §1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 10. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, Towar zostanie zwrócony wraz z uzasadnieniem uznania złożonej reklamacji za niezasadną.
 11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Towaru, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Towar, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana przez Klienta wpłata na poczet dostawy wybranego Towaru. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Klienta rachunek bankowy, jeżeli będąc Konsumentem wyraźnie się na to zgodzi i nie będzie to wiązało się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 12. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 13. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i czasu gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej Sklepu.
 14. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 15. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Sprzedawcy.
 16. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej w treści łącznie przynajmniej:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem;
  3. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji;
  4. sprecyzowane żądanie.
 17. Sprzedawca wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych w § 7 ust. 16 niniejszego Regulaminu.
 18. Sprzedawca rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 
§8
Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez
  Klienta.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu lub na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty internetowej.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy rzeczy (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub do momentu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Informacje dotyczące adresu Sprzedawcy na jaki Klient będzie miał możliwość wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i dokonania zwrotu znajdują się pod adresem: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/prawo-odstapienia-od-umowy-pm-39.html, zaś informacje dotyczące reklamacji pod adresem: https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/reklamacje-pm-22.html.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku stwierdzenia użytkowania Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego obciążają Klienta. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o wysokości kosztów potrzebnych do przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego i pomniejszy zwracaną mu płatność o tę kwotę.
 14. Jeżeli Klient będący Konsumentem korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona do magazynu na indywidualne zamówienie kupującego lub sprzedana w obniżonej cenie w drodze oferty indywidualnej;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie Towaru zostało otwarte po jego dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 17. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 18. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 19. Dodatkowo Klient może dokonać zwrotu Towaru, niebędącego odstąpieniem od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu, w ciągu 60 dni od daty jego dostarczenia do Klienta. Zwrot Towaru w terminie 60 dni wyłącza konieczność składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie, o której mowa w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień § 8 niniejszego Regulaminu, niezależnie od pozostałych praw przysługujących Klientowi a związanych z otrzymaniem wadliwego Towaru, Klient może zwrócić każdy Towar dostarczony od Sprzedawcy, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Towaru w terminie 60 dni od daty jego dostarczenia, na adres Sprzedawcy. Możliwość zwrotu Towaru w terminie 60 dni od daty ich dostarczenia nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru bez podania przyczyny, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 20. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz.287 t.j.).
 21. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą:
  1. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona;
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości Zamówienia;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym przewoźników, dostawców poczty, usług internetowych itp.;
  5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi wówczas po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy;
  6. Sprzedawca mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży;
  7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub ubytek Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki;
  8. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 
§9
Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać mowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej
 2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 
§10
Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Klienta;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Newsletter;
  4. Poleć znajomemu;
  5. Zamieszczanie opinii - Napisz recenzję;
  6. Live czat
 2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (usługa Newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim check boxie.
 10. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 11. Każdy Newsletter kierowany do Klienta zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole temat, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 12. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 13. Usługa Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientowi wysłanie przez Klienta do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez niego Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję Poleć znajomemu wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 14. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 15. Usługa Napisz recenzję polega na umożliwieniu Klientowi posiadającemu Konto Klienta publikacji na Stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
 16. Rezygnacja z usługi Napisz recenzję możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 17. Sprzedawca w ramach usługi Napisz recenzję jest uprawniony do zablokowania dostępu do treści umieszczonej przez Użytkownika/Internautę lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi/Internaucie (na podstawie jego adresu IP) usługi w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika/Internautę przepisów prawa lub/i postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika/Internauty dla celów korzystania z Usługi;
  3. w przypadku udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych niezgodnych z prawdą;
  4. w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej, przechowywanej i rozpowszechnianej w Sklepie internetowym treści umieszczonej przez Użytkownika/Internautę;
  5. w przypadku nie spełniania przez Użytkownika definicji Użytkownika określonej w § 1 niniejszego Regulaminu;
  6. w przypadku rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi Napisz recenzję.
 18. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi/Internaucie, Sprzedawca usunie treść Użytkownika z serwera Sprzedawcy o czym go poinformuje. Powyższe zdanie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku treść zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia treści wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Sprzedawca jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do treści Użytkownika/Internauty. O zaistniałej sytuacji Sprzedawca nie ma obowiązku poinformowania Użytkownika/Internauty.
 19. W związku z tym, że Internauta w chwili zamieszczania treści nie udostępnia Sprzedawcy w Formularzu danych umożliwiających skontaktowanie się z nim, zablokowanie (uniemożliwienie) dostępu do umieszczonej przez niego treści, a także zaprzestanie świadczenia usługi takiemu Internaucie następuje bez uprzedniego powiadomienia go o tym.
 20. Sprzedawca informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru treści zamieszczonej i przechowywanej w Sklepie internetowym.
 21. Usługa Live czat polega na wymianie wiadomości tekstowych z pracownikiem Sklepu internetowego, gdy jego status aktywności jest oznaczony jako online.
 22. Transkrypcja prowadzonej wymiany wiadomości na live czat może zostać wysłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Internautę.
 23. Rezygnacja z usługi Live chat możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści, wysyłania zapytań przez Klienta do Sprzedawcy.
 24. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i pozostałych usług nieodpłatnych, w przypadku:
  1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów;
  2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 25. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.
 
§11
Odpowiedzialność w zakresie usług i zamieszczanych treści
 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca ma wyłączne prawa do treści udostępnianych oraz umieszczanych przez niego lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionymi przez innych Użytkownika/Internautę w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za:
  1. działanie siły wyższej;
  2. awarię urządzeń i systemów informatycznych, na które nie ma wpływu;
  3. treści wyrażane przez Użytkowników/Internautów.
 4. Użytkownik/Internauta zamieszczając treści oraz udostępniając je dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 5. Użytkownik/Internauta oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści przez niego umieszczane;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług nieodpłatnych, ewentualnych danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników/Internautów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik/Internauta nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika/Internautę w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika/Internautę w ramach korzystania przez niego z usług nieodpłatnych, w szczególności w odniesieniu do treści co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 9. Użytkownik/Internauta wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony internetowej Sklepu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika/Internauty, w szczególności za korzystanie przez niego z usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika/Internauty (w tym danych osobowych) i umieszczonej przez niego treści uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Użytkownik/Internauta zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Sklepie internetowym wyłącznie treści spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. Użytkownik/Internauta zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika/Internautę treści nie spełniających warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik/Internauta zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Sklepie internetowym treści w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Sklepie internetowym oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych treści w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika/Internautę prawo do treści oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych treści przez inne osoby na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest niczym nieograniczone.
 14. Użytkownik/Internauta zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Sklepie internetowym, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 15. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że treści umieszczane przez Użytkownika/Internautę nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 16. W przypadku, gdy Użytkownik/Internauta nie jest twórcą umieszczonej przez siebie treści lub jest współtwórcą tej treści winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania treści w Sklepie internetowym oraz do zezwalania innym osobom na ich czytanie lub/i oceniania lub/i opiniowanie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 17. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 18. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu internetowego treści będące przyczyną naruszenia.
 
§12
Dropshipping
 1. W ramach Usługi dropshipping, Odbiorca zawiera Umowę sprzedaży z Kupującym, której przedmiotem są Towary oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący, by móc skorzystać z usługi dropshipping-u powinien mieć status Użytkownika, zawrzeć Umowę powierzenia danych osobowych, a następnie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres admin@hurtowniaprzemyslowa.pl w celu ustalenia zakresu współpracy.
 3. Sprzedawca w ramach Usługi dropshipping zajmuje się udostępnianiem listy dostępności Towarów, ich aktualizacją, kompletowaniem złożonego Zamówienia, przygotowaniem Towarów do wysyłki, a także wydaniu przesyłki Dostawcy.
 4. W przypadku skorzystania z Dostawcy współpracującego z Kupującym, zakupiony Towar czeka na odbiór przez tego Dostawcę po przygotowaniu Towaru do wysyłki.
 5. Odbiorca ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w magazynach Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
 6. Po przekazaniu Towaru Dostawcy, Odbiorca dostaje powiadomienie o jego wysyłce wraz z trackingiem, umożliwiającym śledzenie aktualnego stanu przesyłki, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
 7. Faktura za zakupiony Towar wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 8. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w przypadku reklamacji Towaru, bądź też odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot powinien być kierowany na adres siedziby Sklepu internetowego. O zwrocie Towaru niezwłocznie informowany jest Kupujący poprzez wiadomość e-mail na adres używany przez niego w Sklepie internetowym.
 9. W ramach Usługi dropshipping Sprzedawca pełni rolę Podmiotu przetwarzającego dane Odbiorcy, Administratorem tych danych jest Klient. O zakresie powierzonych Sprzedawcy danych decyduje Klient, z którym zawierana jest odpowiednia Umowa powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO, stanowiąca Załącznik Nr VI do niniejszego Regulaminu.
 10. W ramach Usługi dropshipping Sprzedawca pełni rolę Podmiotu przetwarzającego dane Odbiorcy, Administratorem tych danych jest Klient. O zakresie powierzonych Sprzedawcy danych decyduje Klient, z którym zawierana jest odpowiednia Umowa powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO, stanowiąca Załącznik Nr VI do niniejszego Regulaminu.
 
§13
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 978073378.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe udostępnione w ramach Sklepu internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach szczegółowo opisanych w ramach Polityki Prywatności i Polityki Prywatności plików cookies.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu Rejestracji w Sklepie internetowym, realizacji Umowy sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 7. W przypadku wyrażenia przez Klienta/Użytkownika/Internauty zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego dane będą przetwarzane w celu wynikającym z danej zgody.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy sprzedaży, świadczonych usług przez czas wymagany prawem oraz wynikający z udzielonych zgód.
 9. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być w każdym czasie cofnięte.
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych prawnie przypadkach, a także do przenoszenia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Klient ma prawo do żądania usunięcia Konta poprzez wykorzystanie  funkcjonalności dostępnej w Panelu Klienta w zakładce – Edycja danych bądź wysłać prośbę o usunięcie Konta bezpośrednio na adres poczty elektronicznej kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
 
§14
Polityka Prywatności
 1. Strona internetowa realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku II do niniejszego Regulaminu.
 
§15
Polityka Prywatności plików cookies
 1. Strona internetowa realizuje Politykę Prywatności Plików cookies na zasadach określonych w Załączniku III do niniejszego Regulaminu.
 
§16
Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu oraz poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Dalsze korzystanie przez Klienta/Użytkownika/Internautę ze Sklepu internetowego po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Klienta/Użytkownika/Internautę oświadczeniem o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Klient/Użytkownik/Internauta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania polubownie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020, poz.1740 t.j.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz.344 t.j.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287 t.j.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Klienci/Użytkownicy, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to również źródło informacji odnośnie form pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Przedsiębiorcami a Konsumentami.
 11. Weryfikacja Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.
 12. Pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl.

Lista załączników:
 1. Formularz odstąpienia od umowy
 2. Polityka prywatności
 3. Polityka Prywatności plików cookies
 4. Formularz reklamacyjny
 5. Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 

ZAŁĄCZNIK I REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL
 
.........................................
(Miejscowość, data)

Dane Użytkownika:
.........................................
(Imię i nazwisko)
.........................................
(Adres)

Adresat:
Global Service Group
Paweł Kapustka
ul. Urszuli 17
65-147 Zielona Góra

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Prosimy o wypełnienie jak największej ilości pól formularza. Jeżeli któreś z pól tego formularza nie dotyczy Państwa sytuacji prosimy o jego pominięcie.

Data złożenia formularza: .........................................
Numer zamówienia: .........................................
Numer faktury: .........................................
Imię nazwisko konsumenta: .........................................
Nazwa firmy: .........................................
Adres: .........................................
NIP: .........................................
Kod pocztowy i miasto: .........................................
Data zawarcia umowy sprzedaży: .........................................

Oświadczenie

Niniejszym informuję o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
........................................................................................................................................

Zwrot pieniędzy za wyżej wymienione rzeczy proszę przesłać na numer konta bankowego:
........................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i niniejszego formularza.

Podpis: .........................................

 

ZAŁĄCZNIK II REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL
 
Polityka Prywatności
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl
 
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl jest Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 978073378, EORI PL973040859200000, zwany dalej „HURTOWNIAPRZEMYSLOWA”.
 2. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA uprawniona jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl (dalej: ,,Serwis internetowy”) oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl, a także przez zamieszczanie przez nich Opinii. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP/REGON/KRS, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży oraz dostawą zamówień. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz zwrotami.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781, t.j.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl

CEL PRZETWARZANIA:
 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Zakładanie Konta, przeglądanie Ogłoszeń sprzedaży, zamieszczanie Opinii i wykonywanie transakcji handlowych.
 2. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu internetowego zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się w Serwisie internetowym,  kontaktu z Serwisem internetowym oraz zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
 3. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników w ramach założenia Konta, zamieszczania Opinii, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta, edycji danych do faktur VAT.
 4. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe Użytkowników także dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie usług poprzez prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu HURTOWNIAPRZEMYSLOWA dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez HURTOWNIEPRZEMYSLOWA nie ma wpływu na prawa lub wolności Użytkowników.
 5. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach:
  1. przeprowadzania badań i analiz Serwisu internetowego między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu internetowego, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
  2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  3. zapewnienia obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji w Serwisie internetowym, zabezpieczenie płatności, windykacja należności;
  4. obsługi reklamacji;
  5. organizacji programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, konkursów, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
  6. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 6. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
 1. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego:
  1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail, hasło do konta. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownik ma możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: imię nazwisko, adres zamieszkania, hasło do konta Użytkownika, numer telefonu, dane firmowe takie jak NIP, REGON, KRS (dla firm), nazwa firmy, siedziba firmy;
  2. Transakcje: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA w ramach Serwisu internetowego może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, dokonywanie płatności za usługi świadczone przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi), numer NIP, REGON, KRS (dla firm), adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej - w zależności od wybranej metody płatności, bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności, historia transakcji, adres IP, informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta odwiedzając stronę internetową https://hurtowniaprzemyslowa.pl (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historia komunikacji z HURTOWNIAPRZEMYSLOWA, reklamacje, dodatkowe informacje o Użytkowniku zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej oraz zgody;
  3. Obsługa Użytkownika: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA w ramach Serwisu internetowego może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkownika kontaktującego się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie także uprawniona do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikiem, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkownika;
  4. Live Chat - HURTOWNIAPRZEMYSLOWA w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Serwisem internetowym za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym live chat dostępnego w ramach Serwisu internetowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu internetowego. Live chat nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu internetowego czy też realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu internetowego. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów;
  5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo gdy stanowi to uzasadniony interes HURTOWNIPRZMYSLOWEJ lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), HURTOWNIAPRZEMYSLOWA jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do Serwisu internetowego), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies);
  6. Uzupełnianie pozyskanych danych: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika;
  7. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od HURTOWNIAPRZEMYSLOWA, HURTOWNIA PRZEMYSLOWA zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie;
  8. Konkursy: Okazjonalnie HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może organizować konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez HURTOWNIEPRZEMYSLOWA do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia Użytkowników o zwycięstwie;
  9. Akcje promocyjne: Okazjonalnie HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może organizować akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych są przetwarzane przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
 2. Informacje zamieszczane przez Użytkowników w Opiniach nie pochodzą od HURTOWNIAPRZEMYSLOWA i nie są przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA inicjowane. Z tego powodu HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie jest odpowiedzialna za informacje udostępniane w ramach Opinii. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Serwisu internetowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:
 1. Okres przez jaki HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:
  1. rejestracja w Serwisie internetowym - przez okres, w którym Użytkownik jest zarejestrowany/zapisany - do czasu wypisania się z Serwisu internetowego. Po tym okresie HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązana z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;
  2. realizacja sprzedaży - przez okres realizacji umowy. Po tym okresie HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązana z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  3. usługi dostawy - przez okres realizacji umowy. Po tym okresie HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązana z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;
  4. udzielanie odpowiedzi na pytania - w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Serwisu internetowego - do czasu wypisania się z Serwisu internetowego. Dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji - przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  5. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej - przez cały okres pozostawania Użytkownikiem HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ - do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
 1. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik zamówił. Dane osobowe Użytkowników HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może przekazać następującym zaufanym partnerom:
  1. firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
  2. podmiotom świadczącym dla HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji;
  3. pośrednikom usług płatniczych;
  4. firmom kurierskim.
 2. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników HURTOWNIAPRZEMYSLOWA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.
 3. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 4. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;
  2. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym HURTOWNIEPRZEMYSLOWA w walce z oszustwami i nadużyciami u HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu internetowego.
 5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu internetowego.
 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie internetowym robotom internetowym, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika.
 7. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez HURTOWNIEPRZEMYSLOWA.
 8. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
 9. Klikając w linki zamieszczone w Serwisie internetowym Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż HURTOWNIAPRZEMYSLOWA i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą HURTOWNIPRZEMYSLOWEJ, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:
 1. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników HURTOWNIAPRZEMYSLOWA kieruje się następującymi regułami:
  1. Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
  2. Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
  3. Regułą prawidłowości: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie internetowym były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z HURTOWNIAPRZEMYSLOWA;
  4. Regułą integralności i poufności: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
  5. Regułą rozliczalności: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD
 1. Użytkownik może realizować w stosunku do HURTOWNIAPRZEMYSLOWA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:
  1. zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych - obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach formularza znajdującego się na stronie internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl lub podczas Rejestracji do Konta Użytkownika;
  2. inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową - w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego.
 3. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl lub listownie na adres: Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA informuje, że podejmie starania aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
 1. Użytkownik może realizować w stosunku do HURTOWNIAPRZEMYSLOWA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:
  1. Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka HURTOWNIAPRZEMYSLOWA poinformuje Użytkownika o:
   1. celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;
   2. okresie przetwarzania jego danych osobowych;
   3. możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;
   4. przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik może wystąpić z prośbą, aby HURTOWNIAPRZEMYSLOWA wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza HURTOWNIAPRZEMYSLOWA. W każdej chwili Użytkownik może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się napisać do HURTOWNIAPRZEMYSLOWA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, HURTOWNIAPRZEMYSLOWA prześle Użytkownikowi kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa;
  3. Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, że przetwarzane przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA dane są nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo poprosić o ich poprawienie, a HURTOWNIAPRZEMYSLOWA będzie zobowiązana to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA do reguły adekwatności, Użytkownik uzna, że HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby HURTOWNIAPRZEMYSLOWA ograniczyła ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika HURTOWNIAPRZEMYSLOWA ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. HUTROWNIAPRZEMYSLOWA przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta Użytkownika, a Użytkownik będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania);
  5. Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika do żądania, aby HURTOWNIAPRZEMYSLOWA usunęła z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku HURTOWNIAPRZEMYSLOWA usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik ma prawo zażądać od HURTOWNIAPRZEMYSLOWA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że HURTOWNIAPRZEMYSLOWA jest zobowiązana prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika, poinformuje Użytkownika o tym;
  6. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik może poprosić HURTOWNIAPRZEMYSLOWA aby wyeksportowała dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika w ciągu miesiąca otrzyma on od HURTOWNIAPRZEMYSLOWA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa Użytkownik może także wskazać podmiot, któremu HURTOWNIAPRZEMYSLOWA ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik chce pobrać swoje dane z Serwisu internetowego, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z HURTOWNIAPRZEMYSLOWA na adres e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
  7. Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Użytkownik powinien powiadomić HURTOWNIAPRZEMYSLOWA o tym fakcie na adres e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl oraz wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.
 2. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Serwisie internetowym umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
 4. Jeżeli Użytkownik uzna, że HURTOWNIAPRZEMYSLOWA w jakikolwiek sposób naruszyła reguły przetwarzania jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.
 5. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach HURTOWNIAPRZEMYSLOWA może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.
 6. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku HURTOWNIAPRZEMYSLOWA poinformuje o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO
 1. Wszystkie zbierane przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z HURTOWNIAPRZEMYSLOWA, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników HURTOWNIAPRZEMYSLOWA przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA wdrożyła także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników.
 3. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.
 4. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.
 5. Usługi świadczone przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i HURTOWNIAPRZEMYSLOWA świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli HURTOWNIAPRZEMYSLOWA stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

ZMIANA POSTANOWIEŃ
 1. Polityka Prywatności może być przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zmieniana lub aktualizowana.
 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl, a dodatkowo HURTOWNIAPRZEMYSLOWA poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. HJeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 
ZAŁĄCZNIK III REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL

Polityka Prywatności plików cookies
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego hurtowniaprzemyslowa.pl. Serwis internetowy hurtowniaprzemyslowa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

INFORMACJE OGÓLNE
 1. Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową https://hurtowniaprzemyslowa.pl (dalej: „Serwis internetowy”) prowadzoną przez Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, zwaną dalej „HURTOWNIAPRZEMYSLOWA”.
 2. Definicje:
  1. Administrator - oznacza firmę Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 978073378, EORI PL973040859200000, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika;
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego;
  3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  5. Serwis internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://hurtowniaprzemyslowa.pl;
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego;
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Wobec Użytkownika korzystającego ze strony internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl, Serwis internetowy stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do każdego Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie internetowym;
  2. Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  3. Cookies reklamowe - pomagają dostarczać Użytkownikowi odpowiednie reklamy oraz umożliwiają badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób Użytkownik reaguje na kierowaną do niego reklamę;
  4. Cookies podmiotów zewnętrznych - (third parties cookies) - to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Serwisem internetowym. Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów Użytkowników.
 3. Dodatkowo, w Serwisie internetowym wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania.
 4. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu internetowego. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookies. HURTOWNIAPRZEMYSLOWA nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik zapoznał się z ich politykami cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies Administratora w następujących celach:
  1. 1. Konfiguracji Serwisu:
   1. dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu internetowego;
   2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie internetowym w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  1. 2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w tym Serwisie:
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis internetowy.
  1. 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej:
   1. dostosowania zawartości Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej tegoż Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników do Serwisu internetowego.
  1. 4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  1. 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych tegoż Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  1. 6. Świadczenia usług reklamowych:
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego reklam, usług i produktów firm trzecich.
  1. 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu internetowego.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Google Search Console [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   3. Google Tag Menager [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   4. Facebook Pixel [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
   5. Egold [administrator cookies: HURTOWNIAPRZEMYSLOWA];
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 3. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na stronie internetowej https:// hurtowniaprzemyslowa.pl możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań w Serwisie internetowym umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób.
 4. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie internetowym. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:
  1. Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem:
   1. https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
   2. https://www.facebook.com/about/privacy/update
  2. Partnerzy reklamowi:
   1. Partnerem reklamowym jest Google Ads i może on używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które jego zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w Serwisie internetowym.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień dotyczące plików cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  1. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  2. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  3. Microsoft IE / EDGE - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

ZMIANA POSTANOWIEŃ
 1. Polityka Prywatności plików cookies może być przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zmieniana lub aktualizowana.
 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://hurtowniaprzemyslowa.pl, a dodatkowo HURTOWNIAPRZEMYSLOWA poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez HURTOWNIAPRZEMYSLOWA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

DANE KONTATKOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu mailowego pod adresem: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
 
ZAŁĄCZNIK IV REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Składam reklamację w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL.

Adres e-mail powiązany z Kontem: ....................................................
Adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji: ....................................................
Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji: ....................................................
Sprecyzowane żądanie: ....................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i niniejszego formularza.

Podpis Użytkownika: .................................
 
ZAŁĄCZNIK V REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem przeważającej działalności firmy wg klasyfikacji PKD jest: ………..............................….. W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495).

Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ........................

W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy.

Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ........................
 
ZAŁĄCZNIK VI REGULAMINU HURTOWNIAPRZEMYSLOWA.PL

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
zawarta dnia .............................. r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Global Service Group Paweł Kapustka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-040-85-92, REGON: 978073378, EORI PL973040859200000, e-mail: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl, zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym

a

............................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ul. ........................., ..................... NIP: ......................................, REGON: ............................................., reprezentowanym przez ............................................................. -, zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych”, zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każdy z nich z osobna ,,Stroną”, o treści następującej:

 
§ 1
Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron
 1. Strony zawierają umowę powierzania przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej ,,Umową”, na mocy której Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”).
 2. Powierzenie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje w celu realizacji zamówień oraz dostawy przesyłek z zamówieniami Klientom Administratora.
 3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe Klientów Administratora w postaci:
  1. Nazwa firmy;
  2. NIP/REGON/KRS;
  3. Imię i Nazwisko;
  4. Imię i Nazwisko osób kontaktowych;
  5. Adres (kod pocztowy, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania);
  6. Numer telefonu;
  7. Adres e-mail.
 4. Zakres powierzenia, wskazany w pkt. 3 może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych nowej treści pkt. 3 drogą elektroniczną. W przypadku braku reakcji ze strony Podmiotu przetwarzającego w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie.
 6. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe, w związku z czym z mocy prawa jest zobowiązany do dokonywania operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. - dalej: ,,RODO”).
 7. Administrator danych oświadcza, że zgodnie z przepisami RODO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych tylko takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe, aby wykonać przedmiot niniejszej Umowy.
 9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zna przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 10. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powiązanymi z nimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 11. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnia wymogi, jakie na podmioty przetwarzające nakładają obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 12. Strony oświadczają, że będą ze sobą zgodnie i lojalnie współpracować na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
 
§ 2
Charakter i cel przetwarzania
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie miało na celu realizację zamówień oraz dostawy przesyłek z zamówieniami Klientom Administratora w zakresie: zbierania, dostępu, utrwalania, wprowadzania, porządkowania, zapisywania, przechowywania, pobierania, opracowywania, udostępniania, usuwania danych dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
 
§ 3
Charakter i cel przetwarzania
 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zaprzestać dalszego przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora danych. W przypadku naruszenia tego postanowienia będzie uznawany za administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych bez polecenia Administratora danych.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany, według wyboru Administratora danych, do:
  1. usunięcia wszelkich istniejących kopii danych osobowych - najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, albo
  2. zwrotu powierzonych danych osobowych Administratorowi danych w sposób określony przez Administratora danych - najpóźniej w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 5. Podmiot przetwarzający nie jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu danych osobowych wyłącznie wówczas, gdy prawo polskie lub prawo europejskie nakazuje mu w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe, niezależnie od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.
 6. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresy wypowiedzenia.
 7. Administrator danych jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, a w szczególności:
  1. Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  2. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  3. Administrator danych w wyniku przeprowadzonego przez siebie audytu stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Podmiot przetwarzający nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 8 ust.7 niniejszej Umowy.
 
§ 4
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
 1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych i w zakresie przez niego określonym.
 2. W przypadku zbierania danych osobowych w imieniu Administratora danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany spełnić wobec osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny - w sposób uzgodniony z Administratorem danych.
 3. Podmiot przetwarzający nie może bez zgody Administratora danych przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak również korzystać z usług podmiotów, które wymagają przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym z wyjątkiem zaakceptowanych dalszych podmiotów przetwarzających, o których mowa w § 9 ust. 5, oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazywanie jest wymagane prawem.
 4. Jeżeli Podmiot przetwarzający będzie miał zamiar przekazać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jest zobowiązany dokonać uprzedniego zawiadomienia Administratora danych - w celu ustalenia przez Administratora danych, czy takie przekazanie jest zgodne z prawem.
 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zapewnienia tajemnicy. Administrator danych ma prawo żądać listy osób upoważnionych oraz zapewnienia wglądu do oświadczeń o zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy.
 6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby dostęp do danych osobowych posiadały wyłącznie osoby upoważnione, zaznajomione z zasadami ochrony danych osobowych oraz odpowiednio przeszkolone w tym zakresie. Ponadto Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, aby dostęp do danych osobowych miała jak najmniejsza liczba osób.
 7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, odnotowując w nim wszystkie informacje wymagane art. 30 ust. 2 RODO. Na żądanie Administratora danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić wgląd do prowadzonego rejestru, bez uszczerbku dla tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego oraz tajemnicy innych podmiotów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje.
 8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udostępniania Administratorowi danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiązków przewidzianych w art. 29 RODO.
 9. Jeżeli Podmiot przetwarzający dojdzie do wniosku, że polecenie wydane przez Administratora danych narusza obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora danych, wskazując, jakie polecenie i dlaczego, jego zdaniem, narusza obowiązujące prawo - pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec Administratora danych w przypadku niewypełnienia tego obowiązku.
 10. Podmiot przetwarzający nie może bez zgody Administratora danych dokonywać profilowania, jak również dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do osób, których powierzone dane osobowe dotyczą. Jeżeli profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie uzasadnione na potrzeby niniejszej Umowy, Strony uzgodnią zasady oraz zakres dokonywania tych czynności przez Podmiot przetwarzający.
 
§ 5
Obowiązki Administratora danych

W ramach niniejszej Umowy Administrator danych jest zobowiązany do:
 1. współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu niniejszej Umowy;
 2. udzielania Podmiotowi przetwarzającemu wszystkich potrzebnych wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w jego imieniu;
 3. zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wykonywanie niniejszej Umowy;
 4. zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy państwowe, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. zawiadamiania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich roszczeniach podmiotów, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.
 
§ 6
Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.
 2. Po uzyskaniu zgody Administratora danych Podmiot przetwarzający może podpowierzyć poszczególne czynności przetwarzania danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu w drodze pisemnej umowy, na mocy której na dalszy podmiot przetwarzający zostaną nałożone te same obowiązki, co na Podmiot przetwarzający.
 3. Podmiot przetwarzający może korzystać z usług tylko takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa podmiotów danych.
 4. Administrator danych niniejszym wyraża zgodę na podpowierzenie czynności przetwarzania danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym w zakresie i celu zgodnym z niniejszą Umową, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
 5. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający zamierza:
  1. podpowierzyć czynności przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu niż wymieniony w Załączniku nr 1 lub
  2. dokonać zmiany sposobu podpowierzenia w odniesieniu do dalszych podmiotów przetwarzających wymienionych w Załączniku nr 1 przed podpowierzeniem lub dokonaniem zmiany jest zobowiązany powiadomić pisemnie o tym zamiarze Administratora danych.
 6. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Administrator danych stwierdzi, że podpowierzenie czynności przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu lub zmiana sposobu podpowierzenia narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych lub postanowienia niniejszej Umowy, może wnieść sprzeciw, wskazując przyczyny, z powodu których wniesienie sprzeciwu jest zasadne. Wzór sprzeciwu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
 7. W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z ust. 6 Podmiot przetwarzający nie może podpowierzyć czynności przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu lub dokonać zmiany sposobu podpowierzenia.
 8. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Administrator danych nie wniesie sprzeciwu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, Strony przyjmują, że wyraził zgodę na zamiar Podmiotu przetwarzającego.
 9. Administratorowi danych przez cały czas trwania niniejszej Umowy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec podpowierzenia czynności przetwarzania danych osobowych, przy czym Administrator danych jest zobowiązany wskazać przyczyny, z powodu których wniesienie sprzeciwu jest zasadne. Wzór sprzeciwu stanowi Załącznik nr 3.
 10. W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z ust. 9 Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zaniechać podpowierzenia czynności przetwarzania danych osobowych i powiadomić Administratora danych o wykonaniu tego obowiązku.
 
§ 7
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 1. Przez cały okres trwania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy.
 2. Podmiot przetwarzający powinien w szczególności wdrożyć - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak również w czasie samego przetwarzania - odpowiednie środki zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasady ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą - zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania, a także aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania - zasad domyślnej ochrony danych.
 3. Podmiot przetwarzający wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie niniejszej Umowy.
 4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany dokonać analizy ryzyka i przedstawić jej wyniki Administratorowi danych. Kolejne analizy ryzyka są wykonywane przynajmniej raz na rok lub doraźnie, w związku ze zmianą sposobu przetwarzania danych osobowych lub poważnym naruszeniem ochrony danych osobowych.
 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o wszelkich okolicznościach wpływających na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, a w szczególności o zmianie środków technicznych i organizacyjnych.
 
§ 8
Kontrola Podmiotu przetwarzającego
 1. Administrator danych (osobiście lub przy pomocy osoby przez niego upoważnionej) jest uprawniony do kontroli Podmiotu przetwarzającego w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych jest uprawniony do zlecenia na swój koszt audytu u Podmiotu przetwarzającego podmiotowi zewnętrznemu.
 3. Administrator danych jest zobowiązany powiadomić Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni.
 4. Po dokonaniu kontroli jest sporządzany protokół pokontrolny, w którym Administrator danych może wskazać stwierdzone uchybienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Protokół jest przekazywany Podmiotowi przetwarzającemu najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia kontroli. Podmiot przetwarzający może odnieść się do zastrzeżeń Administratora danych najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.
 5. Protokół pokontrolny jest podpisywany przez Administratora danych oraz Podmiot przetwarzający. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający odmówi podpisania protokołu pokontrolnego, w treści protokołu należy wskazać adnotację o przyczynach odmowy.
 6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne - pod rygorem rozwiązania niniejszej Umowy.
 
§ 9
Zawiadamianie o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
 1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
 2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.
 3. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków - wraz z niezbędną dokumentacją.
 4. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
 5. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora danych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie rozsądne czynności mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
 6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia.
 7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Administratorowi danych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych.
 
§ 10
Obowiązek współpracy
 1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych w zakresie wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, uprawnień przewidzianych w art. 13-22 RODO. W szczególności Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
  1. udzielać wszystkich informacji i wyjaśnień koniecznych do realizowania uprawnień podmiotu, którego dane dotyczą;
  2. na polecenie Administratora danych - przygotować projekt odpowiedzi na żądanie lub udzielić odpowiedzi na żądanie;
  3. informować Administratora danych o wszystkich żądaniach zgłoszonych bezpośrednio do Podmiotu przetwarzającego;
  4. dotrzymywać terminów związanych z realizacją uprawnień podmiotu, którego dane dotyczą.
 2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych przy wszelkich kontaktach Administratora danych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany współpracować z Administratorem danych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie realizacji obowiązków przewidzianych w art. 32-36 RODO.
 
§ 11
Odpowiedzialność
 1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
  1. przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową;
  2. niepowiadomienie Administratora danych o braku możliwości technicznych, organizacyjnych lub innych, potrzebnych do realizowania czynności;
  3. wykorzystywanie danych osobowych w celach nieuzgodnionych z Administratorem danych;
  4. realizację powierzonych czynności w sposób wadliwy i niezgodny z ustaleniami wynikającymi z niniejszej Umowy;
  5. niedopełnianie obowiązków informacyjnych wobec Administratora danych wynikających z niniejszej Umowy;
  6. bezpodstawną odmowę wykonywania czynności wynikających z niniejszej Umowy;
  7. opóźnienie w wykonaniu czynności wynikających z niniejszej Umowy;
  8. uchylanie się od współdziałania z Administratorem danych;
 2. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
  1. niedopełnianie obowiązków informacyjnych wobec Podmiotu przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy;
  2. nieuprzedzanie o czynnościach kontrolnych z wymaganym wyprzedzeniem;
  3. uchylanie się od współdziałania z Podmiotem przetwarzającym.
 3. Strony ponoszą odpowiedzialność wobec siebie za działania:
  1. osób, którym powierzają wykonanie części Umowy, oraz
  2. osób, z pomocą których wykonują Umowę, jak za swoje własne i nie mogą zwolnić się z tej odpowiedzialności, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Strony.
 4. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszystkie dalsze podmioty przetwarzające, jak za swoje własne i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności, wskazując dalszy podmiot przetwarzający jako wyłącznie zobowiązany wobec Administratora danych.
 
§ 12
Adresy Stron i dane kontaktowe
 1. Strony będą się kontaktować w następujący sposób:
  1. pocztą zwykłą:
   1. Administrator danych: ...................................................................
   2. Podmiot przetwarzający: Global Service Group Paweł Kapustka, ul. Urszuli 17, 65-147 Zielona Góra
  2. pocztą elektroniczną:
   1. Administrator danych: ...................................................................
   2. Podmiot przetwarzający: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl
  3. telefonicznie:
   1. Administrator danych: ...................................................................
   2. Podmiot przetwarzający: +48 68 381 70 00, +48 795 617 517
 2. Preferowaną formą kontaktu między Stronami jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W przypadku nieodebrania listu poleconego skierowanego do Strony wysłana do niej korespondencja uznana zostanie za skutecznie doręczoną w dniu powtórnego awizowania.
 
§ 13
Poufność
 1. Strony będą traktować niniejszą Umowę jako poufną od dnia jej zawarcia.
 2. Zabronione jest, poza wyjątkami określonymi przepisami odrębnymi:
  1. przekazywanie informacji związanych z treścią niniejszej Umowy, jak i jej realizacją, osobom trzecim;
  2. ujawnianie treści niniejszej Umowy w części lub w całości osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku, gdy informacje lub treści objęte klauzulą poufności:
  1. staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
  2. ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu, pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.
  3. zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;
 4. Postanowienia o poufności zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji działającemu w imieniu Strony pełnomocnikowi, pracownikowi itp., z zastrzeżeniem zachowania przez nich wymogów określonych w ust. 1-2.
 5. Strony podejmą wszelkie środki niezbędne do dochowania niniejszej klauzuli poufności przez ich pełnomocników, pracowników itp.
 
§ 14
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych niniejszej Umowy, Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia powstania sporu Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.
 4. Użyte w niniejszej Umowie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy, podobnie jak kolejność ich uszeregowania.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub części postanowienie powszechnie obowiązującym przepisem prawa.
 6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
 7. Podpisaną umowę, Administrator danych powinien przesłać na adres poczty elektronicznej Podmiotu przetwarzającego: kontakt@hurtowniaprzemyslowa.pl przed złożeniem pierwszego Zamówienia.
 8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator danych: ...................................
Podmiot przetwarzający: ...................................

Wykaz załączników:
 1. Załącznik nr 1. Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 
 2. Załącznik nr 2. Wzór sprzeciwu Administratora Danych Osobowych; alt
 3. Załącznik nr 3. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. alt


Załącznik Nr 1
do "Umowy powierzania przetwarzania danych z dnia ................... r."

............................., dnia ............................ r.

Pieczęć: ..............................

Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających

L.P. |  NAZWA | ADRES PLUS DANE KONTAKTOWE

1. .........................................................................
2. .........................................................................
 

Załącznik Nr 2
do "Umowy powierzania przetwarzania danych z dnia ................... r."

............................., dnia ............................ r.

Sprzeciw Administratora danych

W imieniu Administratora danych: .............................. z siedzibą przy ul. ..............................  na podstawie art. 28 ust. 2 RODO oraz § 6 ust. 9 i ust. 10 „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” z dnia ............................. r., po otrzymaniu zawiadomienia z dnia ............................ r., niniejszym: 

wyrażam sprzeciw 

wobec podpowierzenia / dalszego podpowierzenia czynności przetwarzania danych osobowych następującemu podmiotowi: ...........................

Wyrażenie niniejsze sprzeciwu jest konieczne i zasadne, ponieważ: ...........................

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora danych jest równoznaczne z zakazem podpowierzenia wymienionemu podmiotowi / nakazem zaprzestania dalszego podpowierzenia wymienionemu podmiotowi - pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w „Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych” z dnia .............................. r.

Administrator danych: ............................
 

Załącznik Nr 3
do "Umowy powierzania przetwarzania danych z dnia ................... r."

............................., dnia ............................ r.

Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia / stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych

Jako Podmiot przetwarzający / W imieniu Podmiotu przetwarzającego: ........................... z siedzibą przy ul. ............................. na podstawie § 9 ust. 1-2 „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” z dnia .................. r., niniejszym zawiadamiam, że w dniu .............................. r. stwierdzono podejrzenie naruszenia / naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na: .............................

Poniżej podaję okoliczności zdarzenia: ...........................

Prawdopodobnymi przyczynami zdarzenia były: .............................

Po stwierdzeniu zdarzenia podjęto następujące środki zaradcze: .............................

Do niniejszego zawiadomienia dołączam następujące dokumenty: .............................

W celu uzyskania większej ilości informacji proszę o kontakt z Panem / Panią ................................. adres e-mail: .............................. numer telefonu: ............................. .

Podmiot przetwarzający: ............................

Przejdź do strony głównej
PayU / PayPo
ZGODA NA COOKIE
Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawy strony internetowej, personalizacji ofert, obsługi konta Użytkownika oraz w celu zbierania danych statystycznych, o ruchu na stronie. Możesz zdecydować czy dopuszczasz pliki cookie. Korzystanie ze strony oznacza, że pliki cookie będą zamieszczane na urządzeniu, z którego korzystasz. Więcej informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, przysługujących uprawnieniach oraz sposobach wycofania zgody znajdziesz na stronie Polityka Prywatności - COOKIES.
Zgadzam się